ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยียมชมเว็บบล็อกครูนา ครับ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง


1. ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

     1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 2 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน

     2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องแต่งกายตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา

     3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด

     4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด

     5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย

     6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริง
ในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้

     7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ
ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจาก
หายป่วยแล้ว

     8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง
หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

     9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน

     10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ
และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง

     11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการ
สอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์

     12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบ
ทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

     13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ

     14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

     15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคเรียนนั้น

2. ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นักศึกษาหญิง

     1. กรณีทรงผมสั้นหวีให้สุภาพ ถ้าผมทรงยาวต้องรวบรัดด้วยเครื่องตกแต่งสีเข้มกลมกลืนกับผม ห้ามยอมสีผมที่ต่างไปจากธรรมชาติ ตกแต่งไบหน้าให้ดูสุภาพ ถ้าใช้ตุ้มหูจะต้องสุภาพแนบหู

     2.เสื้อเชิ้ดขาวเนื้อเรียบ ปราศจากลวดลาย ลูกไม้เกล็ดรัดตัว ขนาดตัวเสื้อและความยสาวแขนเสื้อเหมาะสมกับร่างกาย กรณีชุดพิธีการ ต้องกลัดกรีดุมเสื้อไว้ในขอบกระโปรงพองามเปิดหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย

     3.กระโปรงผ้าเนื้ออเรียบหนาสีดำหรือกรมท่าเข็ม ถ้าเป็นกระโปรงทรงสั้นความยาวคลุมดุมเข่าลงมา3 นิ้ว ถ้าเป็นกระโปรงทรงยาวจะต้องเหนือส้นเท้า 10 นิ้ว เป็นอย่างน้อยไม่ตกแต่งกระโปรงด้วย กระเป๋าเกล้ด ผ่า แหวก ใดๆทั้งสิ้น

     4. รองเท้าคัดชูหุ้มหน้าและส้นเท้า (ส้นสูงหรือตำก็ได้ตามความเหมาะสมหนังมันไม่ตกแต่ง)

     5. เสื้อสีประจำวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงานในเวลา เฉพาะโปรงแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น


นักศึกษาชาย

     1. ผมรองทรงสีธรรมชาติ ปราศจากหนวดจอนยาว เครา ตุ้มหู หรือเครื่องตกแต่งใดๆ

     2. เสื้อเชิ้ดขวาผ้าเนื้อเรียบ ขนาดเสื้อพอดีคัว ไม่มีลายจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ ถ้าแขนยาวต้องยาวพอดี กลัดกระดุมปลายแขน ก่อนผูกไทมหาวิทยาลัยต้องกลัดกระดุมให้ซ้อนทับกันวสนิทชายเสื้อสอดไว้ในขอบกางเกงพองามเห็นหัวเข็มขัดตรามห่วิทยาลัย

     3. กางเกงสีดำหรือกรมท่าเข้ม ผ้ามันทรงสแลคขนาดพอตัว

     4. ถุงเท้าสีเข้ม รองเท้าคัดชูหนังสีดำหรือผ้าใบสีดำเกลี้ยง


     5. ไม่ตกแต่งสวมใส่เครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือตามแฟชั่น เป็นต้น


     6. เสื้อสีประจำโปรมแกรมวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงทานในเวลา เฉพาะโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาและพลสึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้นกล่องฝากข้อความ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ทดสอบบล็อค

สวัสดีครับท่านผู้ช่มที่แวะเยี่ยมบล็อคของข้าพเจ้า
ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาเยี่ยมชมบล็อค
ซึ่งข้าพเจ้าเพิ่งได้จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อประกอบการอบรมเว็บบล็อค
ซี่งสามารถที่จะนำผลงานนำเสนอผลงานกับอาจารย์ผ่านทางเว็บบล็อคได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น